Servicevoorwaarden

Contactgegevens

Internationaal adres

Gouden atletisch 

1625 W 158th Street, Gardena, CA 90247, Verenigde Staten

U kunt ook Contact met ons opnemen over de Fivamo.com-website.

Overeenkomst tussen Gebruiker en Fivamo

LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN ZORGVULDIG DOOR. DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN ("AV") KUNNEN GEWIJZIGD ZIJN SINDS UW LAATSTE BEZOEK AAN DE SITE. DOOR DE SITE TE GEBRUIKEN, GEEFT U UW ACCEPTATIE VAN DEZE AV AAN. ALS U DEZE AV NIET ACCEPTEERT, MAAK DAN GEEN GEBRUIK VAN DE SITE.

Fivamo.com ('Site') is eigendom van Fivamo, Inc. ("Fivamo") en wordt momenteel gratis verstrekt aan gebruikers die ermee instemmen zich aan deze Algemene Voorwaarden te houden.Fivamo behoudt zich het recht voor om de aard van deze relatie op elk moment te wijzigen en deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te herzien wanneer Fivamo dit passend acht. Van gebruikers die deze Algemene Voorwaarden schenden, wordt de toegang geannuleerd en kan het gebruik van de Site permanent worden uitgesloten. Kennisgevingen aan u (inclusief kennisgevingen van wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden) kunnen worden gedaan via plaatsing op de Site of per e-mail (in beide gevallen ook via links), of per gewone post, of zoals anderszins overeengekomen tussen u en Fivamo. Gebruikers moeten deze Algemene Voorwaarden regelmatig controleren. Door de Site te gebruiken nadat we wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden hebben geplaatst, gaat u ermee akkoord deze wijzigingen te accepteren, ongeacht of u ze daadwerkelijk heeft gelezen of niet.

 

GEBRUIKERS/DEELNEMERS

We discrimineren niet op basis van leeftijd, ras, nationale afkomst, geslacht, seksuele geaardheid of religie.

Niemand jonger dan 16 jaar mag de site gebruiken zonder toestemming van een ouder of wettelijke voogd. Wij moedigen alle ouders en voogden ten zeerste aan om het internetgebruik van hun kinderen in de gaten te houden. Gebruik van de site door een gebruiker wordt beschouwd als een bevestiging dat de gebruiker 16 jaar of ouder is.

COOKIES

"Cookies" zijn kleine gecodeerde gegevensbestanden (met verwijzingen naar gebruikers-ID-informatie geleverd door de gebruiker en opgeslagen op onze beveiligde server) die naar uw harde schijf kunnen schrijven zodra u een website heeft bezocht.Fivamo gebruikt cookies om uw winkelervaring bij ons te verbeteren. Er worden cookies gebruikt om uw winkelwagentje bij te houden en om uw wachtwoord op te slaan, zodat u het niet telkens opnieuw hoeft in te voeren wanneer u de site bezoekt. Voor meer informatie over hoe wij klantinformatie beschermen, kunt u onze Privacyverklaring raadplegen.

AUTEURSRECHTEN, HANDELSMERKEN EN BEPERKINGEN

Het hierin opgenomen materiaal, inclusief siteontwerp, tekst, afbeeldingen en de selectie en indeling daarvan, valt onder auteursrecht © van Fivamo, Inc. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN.Fivamocom®, Fivamo®, that was easy®, andere handelsmerken en alle paginakoppen, aangepaste afbeeldingen en aangepaste pictogrammen zijn servicemerken en handelsmerken van Fivamo the Office Superstore, LLC. Alle andere handelsmerken, productnamen en bedrijfsnamen of logo's die hierin worden genoemd, zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

De site en al het materiaal op de site, inclusief maar niet beperkt tot afbeeldingen, illustraties, berichten, audiofragmenten en videoclips (de 'Materialen') zijn eigendom van Fivamo en zijn dochterondernemingen en licentiegevers en zijn beschermd tegen ongeoorloofd kopiëren en verspreiden door auteursrechten die eigendom zijn van of in licentie zijn gegeven door Fivamo en door auteursrechtwetgeving, merkenrecht, internationale conventies en andere wetten op intellectueel eigendom. U mag op geen enkele manier materiaal van de Site (of enige andere website die eigendom is van of beheerd wordt door FivamoFivamo of haar dochterondernemingen of gelieerde ondernemingen) reproduceren, uitvoeren, er afgeleide werken van maken, herpubliceren, uploaden, posten, verzenden of distribueren zonder dat Fivamo ' voorafgaande schriftelijke toestemming. U mag echter delen van de site op papier afdrukken met als enige bedoeling een bestelling bij Fivamo te plaatsen of een krediet aan te vragen. Het afdrukken van materialen om welke andere reden dan ook, of het overbrengen van materialen voor gebruik op een andere website, of de wijziging, distributie of herpublicatie van materialen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Fivamo is ten strengste verboden. Elke wijziging van Materialen, of enig deel daarvan, of gebruik van Materialen voor enig ander doel vormt een inbreuk op handelsmerk- of andere eigendomsrechten van Fivamo of derden.

LINKS

Fivamo is niet verantwoordelijk voor de inhoud van niet-gelieerde websites die mogelijk zijn gelinkt naar of vanaf de site. Deze links worden uitsluitend voor uw gemak aangeboden en u bezoekt ze op eigen risico. Elke andere website waartoe vanaf de site toegang wordt verkregen, is onafhankelijk van Fivamo en Fivamo heeft geen controle over de inhoud van die andere website. Bovendien impliceert een link naar een andere website niet dat Fivamo de inhoud of het gebruik van een dergelijke andere website onderschrijft of enige verantwoordelijkheid aanvaardt. In geen geval mag een verwijzing naar een derde partij of een product of dienst van een derde partij worden geïnterpreteerd als een goedkeuring of goedkeuring door Fivamo van die derde partij of van een product of dienst geleverd door een derde partij.

PRIVACYPROBLEMEN

Fivamo maakt zich zorgen over privacyzaken voor haar klanten. Voor meer informatie over hoe we klantgegevens beschermen, klikt u op de link om ons Privacybeleid te lezen.

PRODUCT- EN DIENSTENINFORMATIE

De meeste producten (en sommige diensten) die op de Site worden aangeboden, zijn verkrijgbaar in geselecteerde Fivamo-winkels in de Verenigde Staten; Prijzen en beschikbaarheid kunnen echter variëren. De beschikbaarheid van producten en sommige prijzen die op de site worden aangeboden, kunnen variëren, afhankelijk van uw locatie. De op de Site getoonde prijzen zijn van toepassing op producten en diensten op de Site. Prijs en beschikbaarheid kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Om te voldoen aan de federale regelgeving ter bestrijding van het witwassen van geld, kunnen we geen cadeaubonbestellingen van meer dan $ 2.000 verwerken.00 in één enkele transactie.

We proberen alle producten die op de site worden weergegeven op een nauwkeurige manier weer te geven; Vanwege de technische verschillen in de uitrusting van onze klanten kunnen wij echter niet verantwoordelijk zijn voor fotografische verschillen in maat, vorm en kleur van de producten.

De ontvangst van een e-mailbestellingsbevestiging is eenvoudigweg een erkenning dat we uw gevraagde bestelling hebben ontvangen en vormt geen aanbod om te verkopen. Wij behouden ons het recht voor om de hoeveelheid verkochte artikelen te beperken, of een verkoop geheel te verbieden, inclusief maar niet beperkt tot het verbieden van verkoop aan wederverkopers.

MELDINGS- EN VERWIJDERINGSPROCEDURES

Als u van mening bent dat materiaal op de site inbreuk maakt op uw auteursrechten of handelsmerkrechten, kunt u verzoeken dat dergelijk materiaal wordt verwijderd door de kennisgevings- en verwijderingsprocedures van de Digital Millennium Copyright Act te volgen. Om deze procedures te volgen, neemt u contact op met de auteursrechtagent van Fivamo (hieronder aangegeven) en verstrekt u de volgende informatie:

Een duidelijke verklaring waarin de werken of andere materialen worden geïdentificeerd waarvan wordt aangenomen dat er inbreuk op wordt gemaakt.

Een verklaring van de houder van het auteursrecht of een geautoriseerde vertegenwoordiger dat wordt aangenomen dat de Materialen inbreuk maken.

Voldoende informatie over de locatie van de vermeend inbreukmakende Materialen zodat Fivamo het bestaan ​​ervan kan vinden en verifiëren.

Uw naam, telefoonnummer en e-mailadres.

Een verklaring van u, op straffe van meineed, dat de verstrekte informatie juist is en dat u bevoegd bent om namens de eigenaar van het auteursrecht op te treden.

Een handtekening of het elektronische equivalent van de houder van het auteursrecht of een gemachtigde vertegenwoordiger.

De agent van Fivamo voor kennisgeving van auteursrechtkwesties op de site kan als volgt worden bereikt:

Fivamo, Inc.

1625 W 158th Street, Gardena, CA 90247, Verenigde Staten

Tv: juridische afdeling
met een kopie aan: General Counsel
(ref: inbreuk op auteursrecht)

VOOR Fivamo® BESTELLINGEN VOOR PRINT- EN MARKETINGDIENSTEN

Door uw Fivamo Print & Marketing Services-bestelling op de site te verwerken en in te dienen:

U verklaart en garandeert tegenover Fivamo, haar functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, opvolgers, dochterondernemingen, agenten, distributeurs, gelieerde ondernemingen en derde partijen die informatie of diensten leveren op de Site (gezamenlijk de "Fivamo-partijen"), dat u bezit en beschikt over alle rechten of bezit voldoende rechten van derden die nodig zijn om elk document of ander item en gedeelte daarvan dat u indient te kopiëren, produceren, afdrukken of afdrukken.

U gaat ermee akkoord dat u op verzoek van Fivamo, en zonder verdere overweging, Fivamo onmiddellijk zult voorzien van redelijk bewijs van dergelijke adequate en afdwingbare rechten van derden (i.e, toestemmingen, goedkeuringen, licenties of sublicenties) en ga ermee akkoord dat Fivamo een kopie van deze Algemene Voorwaarden mag verstrekken aan iedereen die beweert dat er inbreuk is gemaakt op het auteursrecht/handelsmerk in uw document of aan wetshandhavingsinstanties of andere entiteiten zoals vereist door de wet of zoals Fivamo redelijkerwijs bepaalt noodzakelijk zijn om zijn rechten of de rechten van anderen te beschermen.

GEDRAG VAN GEBRUIKERS

U stemt ermee in dat u niet: (i) via of via de Site informatie, gegevens, tekst, bestanden, links, software, chat, communicatie of andere materialen zult verzenden die onwettig, schadelijk, of naar het oordeel van Fivamo onwettig, schadelijk, bedreigend, beledigend, intimiderend, lasterlijk, vulgair, obsceen, racistisch of etnisch haatdragend of anderszins aanstootgevend; (ii) proberen een "virus", "Trojaans paard" of een ander apparaat voor softwarevernietiging of verstoring over te brengen; (iii) het opzettelijk of onopzettelijk schenden van toepasselijke lokale, provinciale, nationale of internationale wetten, inclusief maar niet beperkt tot regelgeving die kracht van wet heeft terwijl u de Site gebruikt of bezoekt of in verband met uw gebruik van de Site, in op welke manier dan ook; en (iv) inbreuk maken op de privacy of een persoonlijk of eigendomsrecht (inclusief intellectuele eigendomsrechten) van een persoon of entiteit schenden.

VRIJWARING

Door de Site te gebruiken, stemt u ermee in de Fivamo-partijen schadeloos te stellen voor alle claims, schade, verliezen, aansprakelijkheden en rechtszaken (inclusief kosten en advocatenhonoraria) die zij hebben opgelopen als gevolg van of verband houdend met uw schending of vermeende schending van deze Algemene Voorwaarden (inclusief maar niet beperkt tot claims van derden wegens schending van intellectuele eigendomsrechten). U stemt ermee in om zo volledig als redelijkerwijs nodig is mee te werken aan de verdediging van een claim. Fivamo behoudt zich het recht voor om de exclusieve verdediging en controle over elke zaak op zich te nemen die anderszins onderhevig is aan schadeloosstelling door u.

DISCLAIMER, BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

DE SITE WORDT AANGEBODEN DOOR Fivamo OP BASIS VAN "AS IS" EN "ZOALS BESCHIKBAAR". Fivamo GEEFT GEEN VERKLARINGEN OF GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET BETREKKING TOT (1) DE WERKING VAN DE SITE, (2) DE KWALITEIT, NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID OF GELDIGHEID VAN ENIG MATERIAAL OP DE SITE, OF DE INFORMATIE, INHOUD, MATERIALEN OF PRODUCTEN OP DE SITE, OF (3) OF DE FUNCTIES OP DE SITE ONONDERBROKEN OF FOUTLOOS ZULLEN ZIJN, OF DAT DEFECTEN ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES VAN EIGENDOM, IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. Fivamo IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR DRUK- OF TYPOGRAFISCHE FOUTEN. U GAAT ER UITDRUKKELIJK MEE AKKOORD DAT UW GEBRUIK VAN DE SITE OP EIGEN RISICO IS.

DEZE SITE KAN OOK FEITEN, MENINGEN, MENINGEN, VERKLARINGEN EN AANBEVELINGEN BEVATTEN VAN DERDEN EN ORGANISATIES. GEEN VAN DE Fivamo-PARTIJEN VERTEGENWOORDIGT OF ONDERSCHRIJFT DE NAUWKEURIGHEID, TIJDIGHEID OF BETROUWBAARHEID VAN ENIG ADVIES, MENING, VERKLARING OF ANDERE INFORMATIE DIE WORDT WEERGEGEVEN, GEUPLOAD OF GEDISTRIBUEERD VIA DE SITE. U ERKENT DAT HET VERTROUWEN OP DERGELIJKE MENING, ADVIES, VERKLARING OF INFORMATIE OP EIGEN RISICO IS.

GEEN VAN DE Fivamo-PARTIJEN IS VERANTWOORDELIJK OF AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SPECIALE, INCIDENTELE, GEVOLGSCHADE, PUNITIES OF ANDERE INDIRECTE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN OF HET ONMOGELIJKHEID TOT GEBRUIK VAN DE SITE OF DE INFORMATIE OP DE SITE, ZELFS ALS DIE PARTIJ IS OP DE HOOGTE GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. IN GEEN GEVAL ZAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE Fivamo-PARTIJEN JEGENS U VOOR ALLE SCHADE, VERLIES EN RECHTSGEVALLEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW GEBRUIK VAN DE SITE, HETZIJ IN CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT NALATIGHEID) OF ANDERSZINS, MEER DAN EEN DOLLAR (€ 1,-).00).

BEPAALDE STAATSRECHTEN STAAN GEEN BEPERKINGEN TOE OP IMPLICIETE GARANTIES OF DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN BEPAALDE SCHADE. ALS DEZE WETTEN OP U VAN TOEPASSING ZIJN, ZIJN SOMMIGE OF ALLE BOVENSTAANDE DISCLAIMERS, UITSLUITINGEN OF BEPERKINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING, EN HEBT U MOGELIJK AANVULLENDE RECHTEN.

TYPOGRAFISCHE FOUTEN

Hoewel we er alles aan doen om nauwkeurige informatie te verstrekken, kunnen er onnauwkeurigheden of fouten optreden, inclusief prijsinformatie en productspecificaties. In het onwaarschijnlijke geval dat er sprake is van een typografische fout, zullen wij, naar eigen goeddunken, vóór verzending contact met u opnemen voor instructies, of uw bestelling annuleren en u op de hoogte stellen van de annulering.Fivamo behoudt zich het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren, ook nadat een bestelling is geplaatst en ongeacht of de bestelling al dan niet is bevestigd en van uw creditcard is afgeschreven.

BEËINDIGING

Fivamo kan, naar eigen goeddunken, uw toegang tot de gehele of een deel van de Site beëindigen of opschorten, om welke reden dan ook, inclusief maar niet beperkt tot schending van deze Algemene Voorwaarden. In het geval dat deze Algemene Voorwaarden worden beëindigd, blijven de beperkingen met betrekking tot Materialen die op de Site verschijnen, en de verklaringen en garanties, vrijwaringen en beperkingen van aansprakelijkheid zoals uiteengezet in deze Algemene Voorwaarden, van kracht na beëindiging. In het geval dat u niet tevreden bent met de diensten die door Fivamo worden geleverd, is uw enige oplossing het beëindigen van uw gebruik van de Site.

JURISDICTIE; GESCHILLEN

Fivamo beheert de site vanuit haar kantoren in de Verenigde Staten. Fivamo garandeert niet dat de inhoud en het materiaal op de Site legaal of geschikt zijn voor gebruik buiten de Verenigde Staten. Als u ervoor kiest om vanaf andere locaties toegang te krijgen tot de Site, doet u dit op eigen risico en bent u verantwoordelijk voor de naleving van alle lokale wetten. U mag de Site niet gebruiken in strijd met U.S exportwetten en -regels. Deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van het Gemenebest van Massachusetts, zoals deze worden toegepast op overeenkomsten die daarin worden aangegaan en uitgevoerd, en met uitsluiting van:  (i) het Verdrag van de Verenigde Naties inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen; (ii) het Verdrag van 1974 inzake de verjaringstermijn bij de internationale verkoop van goederen; en (iii) het Protocol tot wijziging van het Verdrag van 1974, gedaan te Wenen op 11 april 1980. Elke actie die wordt ondernomen om deze Algemene Voorwaarden of zaken die verband houden met de Site af te dwingen, zal worden voorgelegd aan de staatsrechtbank of de federale rechtbank van het Gemenebest van Massachusetts; op voorwaarde echter dat niettegenstaande iets in deze Algemene Voorwaarden dat het tegendeel beweert, Fivamo het recht heeft om gerechtelijke stappen te ondernemen tegen u of tegen iemand die door, via of onder u handelt, om de rechten van Fivamo op grond van deze Algemene Voorwaarden af ​​te dwingen door middel van contracthervorming, specifieke prestatie, gerechtelijk bevel of soortgelijke billijke voorziening. Elke claim of rechtsgrond die u heeft op grond van deze Algemene Voorwaarden of uw gebruik van de Site: (y) moet worden ingediend binnen een jaar nadat de claim of rechtsgrond zich voordoet, anders zal een dergelijke claim of rechtsgrond worden uitgesloten; en (z) moet individueel worden ingediend, en niet geconsolideerd als onderdeel van een groeps- of collectieve klacht. Als een bepaling van deze Algemene Voorwaarden om welke reden dan ook nietig, onwettig of anderszins niet-afdwingbaar wordt geacht, zal die bepaling worden gescheiden van deze Algemene Voorwaarden en blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van kracht. Deze Algemene Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en Fivamo met betrekking tot uw gebruik van de Site.

COMMENTAAR, KLACHTEN EN VRAGEN

Wij zijn blij met uw feedback over de site. Alle opmerkingen, ideeën, notities, berichten, suggesties of andere communicatie die naar de Site worden verzonden, zijn en blijven echter het exclusieve eigendom van Fivamo, en we mogen al deze communicatie op welke manier dan ook gebruiken, inclusief het reproduceren, openbaar maken en publiceren van dergelijke communicatie, allemaal zonder compensatie voor u. Mocht u vragen of klachten hebben over schendingen van deze Algemene Voorwaarden, neem dan contact met ons op via de opties die worden weergegeven onder het paneel 'Een Fivamo Expert nodig?' aan de rechterkant van de Helpcentrum-pagina.

Deze servicevoorwaarden zijn van toepassing op Fivamo.

Als u vragen, klachten of zorgen heeft over deze servicevoorwaarden en onze behandeling van uw persoonlijke gegevens, kunt u contact opnemen met een van de volgende personen:

Primair contact per e-mail:                  Contact@Fivamo.com

Alternatief telefonisch contact:           +1 781 518 3005

of door te schrijven naar:                       

1625 W 158th Street, Gardena, CA 90247, Verenigde Staten

Na ontvangst van een schriftelijk verzoek nemen we rechtstreeks contact met u op, onderzoeken we uw verzoek en proberen we uw zorgen weg te nemen. Wij behouden ons het recht voor om redelijke stappen te ondernemen om uw identiteit te verifiëren voordat u toegang verleent of wijzigingen of correcties verwerkt.